Zarząd Górnośląskiego Oddziału Terenowego PZK informuje, że w dniu 3 kwietnia 

2024 roku w klubie SP9PKS w Mikołowie ulica Żwirki i Wigury 4
(Starostwo Powiatowe) odbędzie się Walne Zebranie OT-29 PZK.
Pierwszy termin statutowy godzina 17:00, drugi termin statutowy godzina 17:30

 

Proponowany porządek obrad:
1. Wybór Prezydium zebrania (3 osoby)
2. Przywitanie zaproszonych gości
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną ważności zwołanego zebrania i zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie sprawozdania Prezesa oddziału za ostatni rok
6. Wyłonienie kandydatur na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów z grona zebranych
7. Wybór komisji wyborczej (3 osoby)
8. W trakcie prac komisji wyborczej dalsza dyskusja.
9. Przeprowadzenie wyborów tajnych
10. W trakcie prac komisji wyborczej dalsza dyskusja.
11. Ogłoszenie wyników wyborów
12. Odczytanie ustaleń Komisji Uchwał i Wniosków (formułowanie uchwał pod głosowanie).
13. Głosowanie uchwał. Zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy wszystkie koleżanki i kolegów zrzeszonych w Górnośląskim
Oddziale Terenowym PZK do uczestnictwa w Walnym Zebraniu naszego Oddziału! 


 

 

 
 

Za Zarząd OT-29 PZK
Zbigniew Jan Maciąg SP9GMI - sekretarz OT29 PZK