Zarząd Górnośląskiego Oddziału Terenowego PZK informuje, że w dniu 18 marca
2023 roku w centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie ulica Rynek 2 odbędzie się Walne
Zebranie OT-29 PZK. Pierwszy termin statutowy godzina 10:00, drugi termin statutowy
godzina 10:30

 

Proponowany porządek obrad:
1. Wybór Prezydium zebrania (3 osoby)
2. Przywitanie zaproszonych gości
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną ważności zwołanego zebrania i zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie sprawozdania skarbnika oddziału za ostatnie 4 lata
6. Wyłonienie kandydatur do zarządu OT i OKR (min 8 osób) z grona zebranych
7. Wybór komisji wyborczej (3 osoby)
8. W trakcie przygotowywania kart wyborczych pytania do ustępującego zarządu oraz
dyskusja.
9. Przeprowadzenie wyborów tajnych
10. W trakcie prac komisji wyborczej dalsza dyskusja i odczytanie protokołu ustępującej
OKR.
11. Ogłoszenie wyników wyborów
12. W trakcie konstytuowania się nowego składu zarządu OT odczytanie ustaleń Komisji
Uchwał i Wniosków (formułowanie uchwał pod głosowanie).
13. Przedstawienie przez nowo wybranego Prezesa składu zarządu
14. Przedstawienie przez nowo wybranego przewodniczącego OKR jej składu
15. Głosowanie uchwał]Zakończenie Obrad

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie koleżanki i kolegów zrzeszonych w Górnośląskim
Oddziale Terenowym PZK do uczestnictwa w Walnym Zebraniu naszego Oddziału!

Za Zarząd OT-29 PZK
Zbigniew Jan Maciąg SP9GMI - sekretarz OT29 PZK